6.3.116 nahivṛtivṛṣivyadhirucisahitaniṣu kvau (390)