4.3.134 tasya vikāraḥ (1195, 1196)


            (1196)