3.1.17 śabdavairakalahābhrakaṇvameghebhyaḥ karaṇe (777, 778, 779)


            (778)

            (779)