2.3.36 saptamyadhikaraṇe ca (960, 961)


            (961)