1.4.105 yuṣmadyupapade samānādhikaraṇe sthāninyapi madhyamaḥ (415)